Ana Sayfa | head shop | Duyurular | Haberler | cell phone signal booster | charlotte private investigator | Download | std testing tulsa | Ýletiþim
Bayram seyran demeden yeni yazýlýmý verdik! Seca-2, Polsat AU ve Cyfra+'lar OK! herkeze iyi bayramlar ve iyi seyirler.!
21.01.2005
Yeni Yazýlýmlar SECA-2 ve CYFRA+ paketleri için verilmiþtir. Polsat AU bayramýn 2. gününe upload edilmeye çalýþýlacak. CA-10000VACI yazýlýmý da bu tarihte
19.01.2004
TÜM YAZILIMLAR UPLOAD EDÝLDÝ ( POLSAT AU, TPS, TV CABO,..)
21.12.2004
TV CABO için yazýlým beklenmesin, "cabo.kbn" dosyasýný download edin, cihaz key menüsünden 4802 (11...18, 31...38 için) provider ID'leri 4902 yapýn açýlýr.Teknik Destek bölümünde detaylý açýklama var.
20.12.2004
YENI CA-10000VACI LIG TV KARTI IÇIN TEST YAZILIMI UPLOAD EDILDI.
07.12.2004
NEXT 5000XCI YENI HARDWARE IÇIN ye5000xci_474S_newf_cpa_xdreamcam_041201 XDREAM CAM DENEME YAZILIMI UPLOAD EDILDI
07.12.2004
YENI TPS YAZILIMI BUGÃœN UPLOAD EDILIYOR, CA-9500IRCI VE CA-10000VACI DA P.TESI YE KADAR UPLOAD EDILECEK.
26.11.2004
BU GÜNLERDE NEXT5000XFTA VE XCI ÝLE BOTECH9000FTA CÝHAZLARI ESKÝ HARDWARE YANI SIRA YENÝ HARDWARE ÝLE DE PÝYASAYA ÇIKMIÞTIR.
HARDWARE DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE GÝDÝLMÝÞ OLMASININ TEMEL NEDENÝ SHARP F7VZ0184 TUNER'ÝN ARTIK ÜRETÝLMEMESÝDÝR. FTA MODELLER ÝÇÝN IT374SE, CI MODELLER ÝÇÝN IT474SE ADI VERÝLEN YENÝ BOARD'LARIN KULLANILDIÐI CÝHAZLARIN ARKA PANELLERÝNDE "374S" VEYA "474S" YAZAN ÝLAVE BÝR ETÝKET BULUNMAKTADIR. CÝHAZLARIN AÇILMASINA GEREK OLMADAN YENÝ HARDWARE OLUP OLMADIÐI BÖYLECE ANLAÞILABÝLECEKTÝR. BU CÝHAZLARIN YAZILIMLARI DA ESKÝ HARDWARE'LÝ CÝHAZ YAZILIMLARINDAN FARKLI OLACAKTIR. BÝRÝ DÝÐERÝ YERÝNE KULLANILAMAZ. YAZILIMIN ÝSMÝ "CA9000FTA_374S_NEWF_CPA_X_XL_041111.BIN" VEYA "YE5000XCI_474S_OLDF_CPA_X_XL_041111.BIN" ÞEKLÝNDE OLACAKTIR BURADA "374S" VE "474S" HARDWARE'ÝN YENÝ OLDUÐUNU BELÝRTÝR.
12.11.2004
SCT KANALI EMU YAXILIMI ÝLE NEXT5000/BOTECH9000 VE 6000 SERÝSÝ CÝHAZLARDA AÇIK. EXTASIS DE YOLDA... GEÇÝCÝ BÝR SEVÝNÇ OLDUÐUNU HATIRLATALIM.
01.11.2004
CA-10000VACI YENÝ YAZILIM
Kullanýcýlar download edebilir.
21.10.2004
Full-x'ler gitti...19 Ekim'de tekrar gidecek, Kasým baþýnda upgrade edilmiþ yeni sisteme geçecek...
14.10.2004
Full-x'li yazýlýmýn kullanýmýnda 2004 yýlýndan önce cihaz satýn alanlar Uzaktan Kumanda Algýlamama problemi ile karþýlaþabilecekler...Bu durumda Teknik Destek sayfasýnda belirtilen nedenlerle önceki yazýlýma dönmeleri gerekecek.
13.10.2004
STAR PAKETÝNDEKÝ PROBLEM...
Son yazýlýmda Polsat AU problemini halledelim derken Digi Fun Club paketi TTX servisine baþladý ve Ekim 2004 tarihli son yazýlýmlarda bu pakette sorunlar çýktý. Bu sorunlarý çözdük. Deneme amacýyla da Next5000XFTA modeli için bir yazýlým download edilebilir. P.tesi'ye kadar testlerde sorun çýkmazsa tüm modeller için yeni yazýlým verilecek. CA-10000VACI kullanýcýlarýnýn Polsat ile ilgili bekleyen sorunlarý da bu sebeple bekledi, onlar da yeni yazýlýmý alacaklar. Bu yazýlýmda bir de küçük sürpriz var bakalým kimler bulabilecek...!!!
09.10.2004
YENÝ POLSAT AU YAZILIMLARI
TÜM MODELLER ÝÇÝN YAZILIMLAR UPLOAD EDÝLDÝ
04.10.2004
CA-10000VACI ÝÇÝN YENÝ YAZILIM
SECA-2'LER, STC IRDETO CARD ACTIVATION, CONAX, POSAT AU
23.09.2004
YENÝ KEYMAKER2.2 yazýlýmý upload edildi.
CA-10000CAVI kullanýcýlarý LSI seçeneðini iþaretleyerek kullanacaklar. CA-10000VACI, 9000, 6000, 5000, 5500, Next5000, Nextstar5500, Wismann, Redline ürünleri için tek tool.
23.09.2004
DnUpMan5.3.EXE Yeni Download Programý
Tüm CA-10000VACI, 9000, 6000, 5000, 5500, Next5000, Nextstar5500, Wismann, Redline ürünleri için tek Keymaker programý
23.09.2004
29 AÐUSTOS 2004 TARÝHLÝ YENÝ YAZILIMLAR...
NEXT5000,5000X/BOTECH9000,6000(MPA ve CPA),5500(MPA),Wismann için.
1- DREAM CAM problemi çözüldü.
2- Hotbird'den yayýnlanan Prov.ID:0065- Hash Table Bx ile keyleri mevcut SECA-2 Cyfra+ paketi EMU ile açýk. 10949 V 27000, 11408 V 27500. Seca-2 AU ile keyler güncellenir.
3- Default VIDEO OUT modu RGB den CVBS 'ye deðiþtirilmiþtir.
02.09.2004
CA-10000VACI DENEME YAZILIMI
SCT Kanalý Irdeto-2 Kart aktivasyon problemi ile ilgilidir. Ayrýca Nagravision AU isteyenler de download edebilir. Bazý keyler güncel olmayabilir bu sorun Keymaker2.1 ile çözülebilir.
20.08.2004
YENÝ YAZILIMLAR HAZIR
NEXT5000/Botech5500/6000/9000/9500 Cihazlarý için yeni yazýlýmlarda, Polasat ve Hispasat Negra-12ler tekrar AU. Botech serisinde Bulgarca OSG dil ilavesi yapýlmýþtýr. Digiturk MDU için ONETOUCH LNB seçeneði ilave edilmiþtir. Turksat1C&Eurasiasat TP'ler güncellenmiþtir. Next modellerinde scrambled kanallarla ilgisi CAS bilgisi detaylandýrýlmýþtýr. SECA-2 Sky Itally ve ASTRA Taquella kanallarý EMU ile açýktýr.
18.08.2004
Polsat ve Hispasat AU
Ýle ilgili yeni yazýlýmý bu hafta tüm modeller için vermeye çalýþacaðýz. Þimdilik Polsat için olmasa da TV CABO ile elle key girerek idare edeceðiz.
09.08.2004
YENÝ KEY MAKER V2.1
Botech10000/6000/9000/9500 ve Next5000/5000X Modelleri için KeyMaker yenilendi. keymakerv2.1_0805.exe LSI chip-set CA10000VACI içinde kullanýlabilecek. Conaxlar problemsiz olarak GETKEY ile my_softcam.kbn dosyasý oluþturularak atýlabiliyor. Multivisionlar ile ilgili TPS paketi de önceden olduðu gibi silinmiyor.
09.07.2004
CHIP'SIZ BOTECH6000/6500/5500 LERE EMU
MPA ve CPA chip olmayan Botech6000-6500 ve 5500 CI ve FTA modelleri için EMU'lu yazýlým yüklemesiyle ilgili olarak Teknik Destek bölümünü veya dosyalara ekli text belgeyi mutlaka okuyun.
15.07.2004
emukeys dosyasý
KeyMaker ile atabileceðiniz *.kbn tipi dosyayý isteyenler download bölümünde bulacaklardýr.
30.06.2004
CA-9000,6000 ve Next YE-5000 ler için Seca-2 ler,
Yazýlýmlarý download bölümünden alabilirsiniz. Conax'lar bugün yine gitti.
14.06.2004
YENÝ KEY MAKER
Key düzenleme yazýlýmý KeyMaker V1.1 download edilebilir. - STi5518 chipli, yani CA-10000VACI hariç tüm modellerde kullanýlabilmektedir. - Conax gibi yeni eklediðimiz CAS'ler desteklenecektir. Ayrýca bazý hatalý çalýþan kýsýmlþar da düzeltildi. 10000VACI için ITLINK2_key programýnda Viaccess TPS'lerde sorunlar var bu programda tadil ediliyor yakýnda verilecek.
14.06.2004
CA-10000VACI söz verdiðimiz gibi...
Yeni yazýlýmla Hotbird Seca-2 SkyItaly ve Thor Conax'lar EMU ile OK!! Key girmeye gerek yok.
11.06.2004
CA-10000VACI için yeni yazýlým
Saat ve takvim ayarý menüden de yapýlabiliyor. Sistem Konfigürasyonu>>Saat Ayarý alt menüsünden ayarlanabilir. Böylece kanal veya uydu deðiþtirildiðinde saat ayarýnýn deðiþmesi söz konusu olmayacak. Turksat NTV kanalýnýn teleteks servisinin cihaz OSG fonksiyonu ile kullanýmýndaki sorunda çözüldü tümm TTX'ler OSG desteði ile problemsiz.
03.06.2004
CA-10000VACI için KEYMAKER
CA-10000VACI KEYMAKER Programýný download bölümünden bulabilirsiniz.
24.05.2004
CA-9000/9500/ KeyMaker
CA-9000/9500/yeni ön-panelli 6000 ler ve Next5000X lerde kullanýlabilen KeyMaker yazýlýmýnýn Türkçe Kullaným Klavuzu da ZIP'li dosya içindedir.
24.05.2004
NEXT-5000 YAZILIMLARI,
Next YE-5000CI/FTA Next YE-5000XCI/XFTA ve Nextstar5500CI/FTA yazýlýmlarý, download TOOL burada.
11.05.2004
CA-10000VACI MANUEL ve PID ARAMA
CA-1000VACI modeli Türkçe menüsünde Manuel ve PID Arama menülerinde açýklama hatalarý düzeltildi
19.04.2004
CEBIT
BROADCAST,CABLE&SATELLITE eurasia 2004 02-05Aralik 2004 Mutlaka Ziyaret edin!No:D.110
19.11.2004
YENÝ YAZILIMLAR UPLOAD EDÝLMÝÞTÝR.
TELETEX SORUNSUZDUR, SÝYAH EKRAN / DONARAK GEÇÝÞ ÖZELLÝÐÝ KONMUÞTUR, TV AYARLARI menüsünde seçimi mümkündür. Polsatta kanallarýn nagra rom code emulation proses süresi 3-3,5sn. sürebilmekte bu süre içinde CPU görev önceliði kanalý açmak olduðu için, kanal açýlmadan bu zaman aralýðý içinde uzaktan kumanda ile cihazý baþka iþlere zorladýðýnýzda cevabýn geç alýndýðýný fark edersiniz. Bu durum yazýlýmda bir sorun olrak algýlanmamalý, CPU görev önceliklerini yeniden düzenledik sanýrým bu kanallarý seyir halinde iken veya açmaya çalýþýrken daha az gecikme ile karþýlaþacaksýnýz.
12.11.2004
BOTECH9000 VE NEXT5000X SERÝSÝ CÝHAZLAR YENÝ HARDWARE ÝLE PÝYASAYA GELÝYOR.
BU CÝHAZLARDA MODEL ÝSMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLMEMÝÞ OLMASINA RAÐMEN, HARDWARE HAYLÝ FARKLIDIR. BU YÜZDEN YAZILIMLARI DA ÖNCEKÝ AYNI MODEL CÝHAZLARDAN FARKLI OLACAKTIR. ARKA PANELLERÝNDE BÝR ETÝKET ÜZERÝNDE IT374SE-IT384SE (FTA'LAR ÝÇÝN) VEYA IT474SE -IT484SE- HARDWARE NO'LARI BULUNACAKTIR. DOWNLOAD BÖLÜMÜNE 9000FTA YENI IT374SE HARDWARE VEYA NEXT5000XCI YENÝ IT474 HARDWARE GÝBÝ BELÝRLEYÝCÝ ÝSÝMLER ÝLE YAZILIMLARI UPLOAD EDÝLECEK. YAZILIMIN ÝSMÝNDE MUTLAKA "YE5000XCI_474S_OLDF_CPA_X_XL_041007.BIN",... "474S" ÝFADESÝNÝ YENÝ HARDWARE ÝÇÝN GÖRMEK GEREKÝR. BUNUNLA ÝLGÝLÝ AYRICA UYARI YAZILIMLA BERABER BÝR TEXT DOSYASI OLARAK ZÝPLENMÝÞ OLACAK.
27.10.2004
CHIP'SIZ BOTECH6000/6500/5500 LERE EMU
MPA ve CPA chip olmayan Botech6000-6500 ve 5500 CI ve FTA modelleri için EMU'lu yazýlým yüklemesiyle ilgili olarak Teknik Destek bölümünü veya dosyalara ekli text belgeyi mutlaka okuyun.
15.07.2004
Kanal 7
Türksat 1C doðu beam de yayýna baþladý.11519H SR 4444 fec 5/6 parametreleriyle alýnabilir.Önümüzdeki günlerde Türkiye yayýnýný Türksat 1C de doðu kapsama alanýna taþýma kararý aldý.Bunun neticesinde Kanal 7 yayýný Avrupa dan izlenemeyecek sadece Kanal7 int alýnabilecek, ancak Ortaasya ülkelerinden alýnmaya baþlanacak.
14.06.2004
Kon TV
Türksat 2A da test yayýnýna baþladý. 11973 V SR 2240 Fec 5/6 parametreleriyle alýnabilir.
14.06.2004
TJK
Türksat 2A uydusundan 11804 V frekanslý TP "Doðan Yayýn Holding" paketinde iletilmekte olan TJK TV sonladý. 7° Doðu Eutelsat W3 uydusundan 11.596 H, SR:30000, FEC:3/4 parametreli DigiTürk transponderý içerisinde þifresiz olarak izlenebilir.
11.05.2004
SHOW TV
Dijitale geçme yönünde herhangi bir çalýþma ve hazýrlýk yapýlmamaktadýr.Kanallar içinde Türksatta dijital yayýný olmayan tek Ulusal kanal olmasý nedeni ile ev kullanýcýlarý tarafýndan merak edilmekte. Edinilen bilgiye göre 2004 3.çeyreðinde (Hazirandan sonra) öngörülmektedir. Ancak yine de kesin bir planlama bulunmamaktadýr.
06.04.2004
SHOW TV TURKSAT'DA DIGITAL YAYINDA
11069MHz, vertical, 4000MSymb/sec., FEC:5/6
27.10.2004
39°Doðu HellasSat2
11143 V frejansýndan SR:14060, FEC:5/6 parametreleri ile Amerikan NBC paketi þifresiz yayýna baþladý. Burada NBC, MSNBC, CNBC Amerika, Bravo Amerika kanallarý þifresiz ve Ýngilizce olarak izlenebilir. Yayýnlarýn Atina 2004 Olimpiyatlarý süresince sürmesi beklenmekte ancak paketin þifrelenip þifrelenmeyeceði henüz bilinmemekte.
11.08.2004
Digitürk LIG TV Turksatta
12677 H Symbolrate: 6666 Fec 5/6
01.08.2004
Kanal B
Türksat 2A'da test yayýnýna baþladý. 11867 V SR 4444 Fec 5/6 parametreleri ile alýnabilir.
26.05.2004
TURKSAT1C KANAL D
Türksat 2A da devam eden yayýnýn aynýsý 10 nolu tranponderde yayýna baþladý. Bu frekans Kanal D Türkiye yayýnýn kalýcý parametreleri olacak. 11905 H SR 6666 Fec 3/4 parametreleri ile alýnabilir. 11926 H daki yayýn daha sonra sona erecek.
16.04.2004
TÜRKSAT 1C ve EURASIASAT 1 - 42°Doðu
Gürcüce Radio Classic, 12.605V, SR:3700, FEC:5/6'deki Radio Iveria yerine geri geldi.
06.04.2004
HOT BIRD 1/6 - 13°Doðu
Almanca DrDish@TV (1300-1600UTC), 12.207H, SR:27500, FEC:3/4'de 11-14 aralýk arasýnda yeniden yayýnlanacak. Almanca DrDish@TV (1300-1600UTC), 12.207H, SR:27500, FEC:3/4'de 11-14 aralýk arasýnda yeniden yayýnlanacak.
EUROBIRD 1 ve ASTRA 2A/B/D - 28.2°Doðu
Ýngilizce Sky Movies promosyonu, 11.836H, SR:27500, FEC:2/3'den ayrýldý. Ýngilizce videoguard þifreli Television X, 11.954H, SR:27500, FEC:2/3'den ayrýldý. videoguard þifreli ingilizce UK Gold +1, 11.954H, SR:27500, FEC:2/3'den ayrýldý.
06.04.2004

Ana Sayfa | oem parts | Duyuru ve Haberler | Teknik Destek | therapeutic essential oils | debt consolidation agency | Faydalý Linkler | Ýletiþim

Copyright © 2004 EUROSATBASE. All Rights Reserved